STATUT
POLSKIEGO TOWARZYSTWA FARMACJI KLINICZNEJ

Rozdział I
Nazwa, teren działalności, siedziba władz i charakter prawny

§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Towarzystwo Farmacji Klinicznej w skrócie PTFK zwane w dalszej części statutu „Towarzystwem”. Nazwa angielska Towarzystwa to: Polish Society of Clinical Pharmacy.

§ 2

Terenem działalności Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz miasto Wrocław.

§ 3

Towarzystwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym, działającym na podstawie obowiązującego prawa o stowarzyszeniach i posiada osobowość prawną.

§ 4

1. Towarzystwo może powoływać Oddziały.
2. Dla prowadzenia działalności Towarzystwo może powoływać Sekcje oraz Komisje działające według odrębnych regulaminów zatwierdzonych przez Zarząd Główny.

§ 5

Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 6

1. Towarzystwo ma prawo używania odznak i pieczęci zgodnie z właściwymi przepisami.
2. Towarzystwo może posiadać odznakę członkowską na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów.

§ 7

Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

Rozdział II
Cele i środki działania

§ 8

1. Cele:
a) upowszechnianie zagadnień farmacji klinicznej na poziomie krajowym,
b) wspomaganie działań prowadzących do rozwoju dziedziny farmacji klinicznej w Polsce,
c) promocja farmacji klinicznej w szkoleniu przed i podyplomowym farmaceutów,
d) działania na rzecz zwiększenia skuteczności, bezpieczeństwa oraz racjonalizacji terapii, a także ekonomizacji leczenia,
e) ułatwienie członkom Towarzystwa rozwoju i realizacji zadań wynikających z założeń farmacji klinicznej i świadczenia usług farmacji klinicznej,
f) rozwijanie współpracy interdyscyplinarnej mającej na celu optymalizację leczenia,
g) aktywność naukowa wyrażająca się:
− badaniami naukowymi prowadzonymi przez członków Towarzystwa
− współpracą z innymi naukowymi towarzystwami krajowymi i zagranicznymi o profilu związanym z farmacją kliniczną i medycyną
− wydawaniem czasopism, monografii i wydawnictw związanych z zagadnieniami farmacji klinicznej
− tworzeniem funduszu stypendialnego dla młodych pracowników naukowych z dziedziny farmacji klinicznej i studentów farmacji zainteresowanych tą dziedziną,
h) współpraca z przemysłem farmaceutycznym,
i) reprezentowanie zbiorowych interesów członków Towarzystwa wobec organów władzy publicznej,
j) współpraca z innymi organizacjami rządowymi, społecznymi i zawodowymi.

2. Środki działania:
a) opracowanie, aktualizacja i wdrażanie standardów farmacji klinicznej,
b) ustanowienie stanowiska farmaceuty klinicznego w szpitalach,
c) opracowanie, aktualizacja i wdrażanie programu nauczania farmacji klinicznej dla studentów, jak też dla podyplomowych kursów doskonalenia farmaceutów,
d) organizacja kursów naukowo-szkoleniowych, konferencji, sympozjów i kongresów obejmujących zagadnienia farmacji klinicznej,
e) prowadzenie współpracy z innymi stowarzyszeniami, fundacjami oraz przedsiębiorcami.

3. Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników, w tym swoich członków.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 9

Członkowie Towarzystwa dzielą się na:
1. Zwyczajnych
2. Wspierających
3. Honorowych
4. Członków Założycieli, którzy przyjęli niniejszy Statut i wybrali komitet założycielski.

§ 10

1. Członkami zwyczajnymi mogą być osoby fizyczne – absolwenci oraz studenci uczelni medycznych szczególnie zainteresowani farmacją kliniczną, którzy chcą aktywnie włączyć się w realizację celów Towarzystwa.
2. Członkowie Założyciele mają wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych.
3. Osoba pragnąca zostać członkiem zwyczajnym Towarzystwa składa podanie poparte podpisem co najmniej 2 członków wprowadzających do Zarządu Głównego lub za pośrednictwem właściwego Oddziału terenowego załączając informację o ukończeniu studiów wyższych, stopniach i tytułach naukowych oraz dorobku naukowym.
4. O przyjęciu w poczet członków Towarzystwa decyduje zwykłą większością głosów Zarząd Główny.

§ 11

Członek zwyczajny ma prawo do:
1. Czynnego i biernego wyboru do wszystkich władz Towarzystwa.
2. Czynnego udziału w zebraniach, sympozjach, kursach, posiedzeniach i konferencjach naukowych organizowanych przez Towarzystwo zgodnie z regulaminami uchwalonymi przez Zarząd Główny.
3. Działania w Sekcjach zgodnie z posiadaną specjalizacją bądź zainteresowaniem.
4. Zapoznawania się ze sprawozdaniami posiedzeń i czynnościami Zarządu Głównego, Sekcji i Zarządów Oddziałów Towarzystwa.
5. Pracy odpłatnej na rzecz Towarzystwa.
6. Noszenia odznaki Towarzystwa.

§ 12

Członek zwyczajny zobowiązany jest do:
1. Przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Towarzystwa.
2. Aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Towarzystwa.
3. Przestrzegania norm współżycia społecznego i etyki zawodowej.
4. Regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie Członków Towarzystwa.

§ 13

Członkostwo zwyczajne ustaje na skutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia członka Towarzystwa zgłoszonego na piśmie do Zarządu Głównego lub przez Zarząd Oddziału.
2. Skreślenia przez Zarząd Główny lub na wniosek Zarządu Oddziału z powodu długotrwałej, nieusprawiedliwionej przerwy w działalności statutowej Towarzystwa lub zalegania z opłatą składek członkowskich za okres ponad 2 lata pomimo dwukrotnego monitu.
3. Ustanie członkostwa wskutek śmierci.

§ 14

Członkowi Towarzystwa skreślonemu przez Zarząd Główny zgodnie z § 13 pkt.2 przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Towarzystwa, którego uchwała jest ostateczna.

§ 15

Członkiem wspierającym Towarzystwa może być osoba prawna lub fizyczna zainteresowana merytoryczną działalnością Towarzystwa, która zadeklaruje poparcie finansowe na rzecz Towarzystwa i zostanie przyjęta na podstawie pisemnego wniosku uchwałą Zarządu Głównego.

§ 16

1. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji popartej podpisem co najmniej 2 członków wprowadzających.
2. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w Walnym Zebraniu Członków.
3. Członkostwo członka wspierającego – osoby prawnej ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Głównemu,
b) skreślenia na podstawie uchwały Zarządu Głównego w związku z utratą osobowości prawnej.
4. Członkostwo członka wspierającego – osoby fizycznej ustaje na skutek:
a) dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Zarządowi Oddziału,
b) uchwały Zarządu Oddziału podjętej w związku z niewypełnieniem przyjętych zobowiązań finansowych bądź rzeczowych.

§ 17

1. Członkostwo honorowe nadaje na wniosek Zarządu Głównego Walne Zebranie Członków osobom, które poczyniły wybitne zasługi w dziedzinie farmacji klinicznej lub nauk pokrewnych albo posiadają szczególne zasługi dla Towarzystwa.
2. Członek honorowy posiada wszystkie prawa i obowiązki członka zwyczajnego.
3. Członek honorowy zwolniony jest z płacenia składek.
4. Członek honorowy nie będący obywatelem polskim nie posiada czynnego i biernego prawa wyboru władz Towarzystwa.
5. Członkostwa honorowego pozbawia Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Głównego.

Rozdział IV
Władze Towarzystwa

§ 18

1. Władzami Towarzystwa są:
a) Walne Zebranie Członków
b) Zarząd Główny
c) Główna Komisja Rewizyjna
2. Kadencja wszystkich władz trwa trzy lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym, tajnym osobistym lub korespondencyjnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.
3. Głosowanie korespondencyjne polega na rozesłaniu do wszystkich członków ankiet z propozycjami składu Władz Towarzystwa. Wybrani zostaną ci, którzy uzyskają największą liczbę głosów.
4. W przypadku rezygnacji jednego z członków Władz Towarzystwa, Prezes powołuje następnego kandydata do chwili ogłoszenia nowych wyborów.
5. Członkowie władz pełnią swe funkcje honorowo.
6. O ile dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej, uchwały władz Towarzystwa podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zebrania.

§ 19

1. Najwyższą władzą Towarzystwa jest Walne Zebranie Członków zwoływane przez Zarząd Główny.
2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Walne Zebranie Członków jest zwoływane przez Zarząd Towarzystwa, który powiadamia o miejscu, terminie i proponowanym porządku obrad co najmniej 30 dni przed terminem rozpoczęcia obrad. Powiadomienie może przybrać formę elektroniczną, tj. wiadomości emailowej wysłanej na adres elektronicznej skrzynki pocztowej wskazany przez członka Towarzystwa.
4. Walne Zebranie Członków odbywa się co najmniej raz w ciągu kadencji.
5. W obradach Walnego Zebrania Członków uczestniczą z głosem stanowiącym członkowie Towarzystwa, zaś z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.
6. Walne Zebranie Członków jest prawomocne, jeśli uczestniczy w nim co najmniej połowa osób uprawnionych do głosowania – w pierwszym terminie, oraz bez względu na liczbę obecnych – w drugim terminie. W razie, gdyby w pierwszym terminie nie zgromadziła się wymagana liczba członków, przewodniczący Walnego Zebrania Członków zwołuje drugi termin Walnego Zebrania Członków, który przypada po upływie 30 minut od chwili zwołania pierwszego terminu Walnego Zebrania Członków.
7. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.

§ 20

Do kompetencji Zwyczajnego Walnego Zebrania Członków należy:
1. Podejmowanie uchwał wytyczających główne kierunki działalności merytorycznej i finansowej Towarzystwa.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
3. Udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
4. Podejmowanie uchwał określających sposób wyboru władz Towarzystwa.
5. Proponowanie kandydatów do władz Towarzystwa.
6. Zatwierdzenie regulaminu Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków.
7. Wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej.
8. Nadawanie członkostwa honorowego na wniosek Zarządu Głównego.
9. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
10. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu.
11. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu się Towarzystwa.
12. Wybór w głosowaniu jawnym przewodniczącego i sekretarza Walnego Zebrania Członków, którzy sporządzają i podpisują protokół Walnego Zebrania.

§ 21

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Zarząd Główny:
a) z własnej inicjatywy
b) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej
c) na wspólny wniosek 1/4 członków Towarzystwa zgłoszony na piśmie Zarządowi Głównemu.
2. Powiadomienia o zwołaniu nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, powinny być wysłane w terminie 15 dni od dnia zaistnienia przyczyny wskazanej w ust. 1, zaś nadzwyczajne Zebranie Członków powinno się odbyć w terminie do 60 dni od daty zgłoszenia wniosku i obradować nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22

1. Zarząd Towarzystwa składa się z następujących członków: Prezesa, 2 Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika oraz 2 Członków.
2. Zarząd Towarzystwa konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu. Członkowie Zarządu wybierają wówczas spośród siebie osoby do pełnienia określonych funkcji w Zarządzie Towarzystwa, wskazanych w ust. 1.

§ 23

1. Do kompetencji Zarządu Głównego należy:
a) Reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu.
b) Kierowanie działalnością Towarzystwa zgodnie z postanowieniami statutu oraz wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania Członków.
c) Uchwalenia okresowych planów działalności naukowej i finansowej oraz budżetu na lata następne.
d) Zatwierdzenie budżetu.
e) Powoływanie i rozwiązywanie Oddziału oraz Komisji problemowych Zarządu Głównego stałych i doraźnych i nadzorowana ich działalności.
f) Powoływanie sekcji specjalistycznej w zakresie farmacji klinicznej działających na podstawie regulaminu uchwalonego przez Zarząd Główny.
g) Występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania Członków o nadanie lub pozbawienie członkostwa honorowego.
h) Podejmowanie uchwał o przystąpieniu do stowarzyszeń krajowych i zagranicznych.
i) Podejmowanie uchwał o nabyciu, zbywaniu i obciążaniu majątku ruchomego i nieruchomego Towarzystwa.
j) Prowadzenie ewidencji członków Towarzystwa, przyjmowanie nowych członków oraz skreślanie członków.
k) Zwoływanie Walnych Zebrań Członków i opracowywanie programu obrad.
l) Przyznawanie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe.
m) Wybieranie miejsca i terminu Zwyczajnych i Nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków, Zjazdów, Sympozjów i Konferencji organizowanych przez Zarząd Główny oraz powoływanie komitetów organizacyjnych i komisji programowych tych spotkań.
n) Inicjowanie i popieranie wszelkich form działalności statutowej Towarzystwa.
o) Przedstawianie Walnemu Zebraniu Członków i rekomendacja kandydatów do Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej.
2. Do reprezentowania Towarzystwa, a w szczególności zaciągania zobowiązań, w tym o charakterze majątkowym, wymagane jest współdziałanie dwóch osób spośród członków Zarządu Towarzystwa, w tym co najmniej jednej pełniącej funkcję Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza lub Skarbnika Towarzystwa.

§ 24

1. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Uchwały Zarządu Głównego zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym Prezesa lub jednego z Wiceprezesów. W razie równości głosów rozstrzyga głos osoby wybranej na przewodniczącego zebrania.
3. Na pisemne żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej, zawierające projekt porządku obrad, Prezes Towarzystwa lub zastępujący go Wiceprezes winien zwołać zebranie Zarządu Głównego w terminie najpóźniej 14 dni.

§ 25

Prezes Zarządu Głównego lub w razie jego nieobecności wyznaczony przez niego Wiceprezes kieruje działalnością Towarzystwa zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym przez Zarząd Główny regulaminem.

§ 26

Sekretarz oraz Skarbnik Zarządu Głównego wykonują swoje obowiązki zgodnie z opracowanymi i zatwierdzonymi przez Zarząd Główny regulaminami.

§ 27

Główna Komisja Rewizyjna składa się z 2-3 członków. Spośród członków Komisja wybiera przewodniczącego.

§ 28

1. Główna Komisja Rewizyjna jest powołana do prowadzenia co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Towarzystwa ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądania wyjaśnień.
3. Przewodniczący i członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

§ 29

Szczegółowy zakres działania Głównej Komisji Rewizyjnej określa regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Członków.

Rozdział V

§ 30

1. Oddziały Terenowe Towarzystwa powstają na podstawie uchwały Zarządu Głównego na terenie, na którym zamieszkuje bądź pracuje co najmniej 10 członków.
2. Teren działania Oddziału i miejsce siedziby ustala Zarząd Główny zgodnie z podziałem administracyjnym.

§ 31

3. Władzami Oddziału są:
a) Walne Zebranie Członków Oddziału,
b) Zarząd Oddziału,
c) Komisja Rewizyjna Oddziału.

§ 32

1. Najwyższą władzą Oddziału jest Walne Zebranie Członków Oddziału zwołane przez Zarząd Oddziału.
2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwoływane jest przez Zarząd Oddziału co trzy lata w związku z upływem kadencji Władz Oddziału.

§ 33

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków Oddziału należy:
1. Uchwalanie kierunków działalności merytorycznej i finansowej Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu oraz uchwałami i wytycznymi władz Towarzystwa.
2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału.
3. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi Oddziału na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału.
4. Wybór członków Zarządu Oddziału.
5. Wybór członków i zastępców członków Komisji Rewizyjnej Oddziału.
6. Uchwalenie wniosków i dezyderatów dotyczących działalności Towarzystwa.

§ 34

Uchwały Walnego Zebrania Członków Oddziału zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Oddziału w pierwszym terminie, a drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

§ 35

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwołane z inicjatywy Zarządu Głównego, Zarządu Oddziału, na wniosek Komisji Rewizyjnej Oddziału lub 1/5 liczby członków Oddziału.
2. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 36

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków Oddziału Zarząd Oddziału zawiadamia członków Oddziału co najmniej na 14 dni przed zwołaniem zebrania.
2. W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział z głosem stanowiącym wszyscy członkowie Oddziału, a z głosem doradczym zaproszeni goście.

§ 37

1. Zarząd Oddziału składa się z 3-5 członków, w tym przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza i jego zastępcy oraz skarbnika.
2. Zarząd Oddziału ma prawo kooptacji nowych członków w miejsce tych, którzy ustąpili w czasie trwania kadencji z tym, że liczba dokooptowana nie może przekroczyć 1/3 liczby członków Zarządu Oddziału pochodzących z wyboru.

§ 38

Do kompetencji Zarządu Oddziału należy:
1. Reprezentowanie Oddziału na zewnątrz i działanie w jego imieniu na swoim terenie.
2. Kierowanie działalnością Oddziału zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz Towarzystwa.
3. Przyjmowanie członków zwyczajnych.
4. Przyjmowanie i skreślanie członków wspierających – osób fizycznych.
5. Powoływanie i rozwiązywanie Kół Towarzystwa i Sekcji Naukowych oraz nadzorowanie ich działalności.
6. Uchwalanie i zatwierdzanie budżetu Oddziału.
7. Zarządzanie majątkiem Oddziału w ramach uprawnień przyznanych przez Zarząd Główny.
8. Składanie okresowych sprawozdań Zarządowi Głównemu.
9. Zgłaszanie Zarządowi Głównemu wniosków o nadanie godności członka honorowego Towarzystwa.
10. Zgłaszanie Zarządowi Głównemu wniosków o przyznanie nagród i odznaczeń państwowych dla członków Oddziału.

§ 39

1. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Uchwały Zarządu Oddziału podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

§ 40

1. Do zadań Komisji Rewizyjnej Oddziału należy kontrola całokształtu działalności Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej co najmniej raz w roku.
2. Komisja Rewizyjna Oddziału ma prawo występowania do Zarządu Oddziału z wnioskiem z ustaleń kontroli.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu Oddziału z głosem doradczym.
4. Komisja Rewizyjna Oddziału obejmuje swoją działalnością koła istniejące na terenie Oddziału.

Rozdział VI
Majątek i fundusze Towarzystwa

§ 41

Majątek Towarzystwa stanowią ruchomości i fundusze.

§ 42

Na fundusze Towarzystwa składają się:
a) składki członkowskie
b) dochody z ruchomości Towarzystwa
c) dotacje, darowizny, zapisy
d) wpływy z wydawnictw i zjazdów naukowych osiągnięte w ramach realizacji zadań statutowych
e) wpływy z działalności gospodarczej związanej z realizacją zadań statutowych.

§ 43

1. Dla ważności pism dotyczących praw i obowiązków majątkowych Towarzystwa wymagane jest współdziałanie dwóch osób spośród członków Zarządu Towarzystwa, w tym co najmniej jednej pełniącej funkcję Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza lub Skarbnika.

Rozdział VII
Zmiana statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§ 44

Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.

§ 45

1. Uchwałę o rozwiązaniu się Towarzystwa podejmuje Walne Zebranie Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu się Towarzystwa określa sposób likwidacji oraz cel na jaki ma być przeznaczony majątek Towarzystwa.
3. Uchwała o przeznaczeniu majątku Towarzystwa podlega zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.

Pobierz PDF